สาขาเวชกิจฉุกเฉิน

ผู้เข้าชม : 11405
สาขาเวชกิจฉุกเฉิน
เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ?


เวชกิจฉุกเฉิน


สาขาเวชกิจฉุกเฉิน เรียนอะไร ??

สาขาเวชกิจฉุกเฉิน คือ หลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างนักปฏิบัติการวิชาชีพ เฉพาะทางด้านการแพทย์ ที่มีความสามารถในการช่วยเหลือดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและระหว่างการนำส่งสถานพยาบาลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

หลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศไทย

หลักสูตร EMR ( Emergency Medical Responder) หรือชื่อเดิม FR ( First Responder ) เป็นหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร (อาสากู้ชีพ) โดยจะเปิดอบรม 40 ชั่วโมงหลังจากจบหลักสูตรผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร

หลักสูตร EMT ( Emergency Medical Technician ) หรือชื่อเดิม EMT-B ( Emergency Medical Technician Basic ) เป็นหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและอาสาสมัคร (อาสากู้ชีพ) โดยจะเปิดอบ 115 ชั่วโมง ผู้ที่อบรมหลักสูตรนี้ได้ ส่วนใหญ่หน่วยงานต้นสังกัดส่งอบรมเพื่มเติม โดยต้องผ่านการอบรม EMR มาก่อนหลังจากจบหลักสูตรผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร

ลักสูตร AEMT ( Advanced Emergency Medical Technician ) หรือชื่อเดิม EMT-I ( Emergency Medical Technician Intermediate ) โดยรับผู้ที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าเรียนในหลักสูตร 2 ปี เมื่อจบการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ปวส.ฉพ.)

หลักสูตร Paramidic หรือชื่อเดิม EMT-P ( Emergency Medical Technician - Paramidic ) โดยรับผู้ที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ - คณิต หรือผู้จบหลักสูตร AEMT 2 ปีมาแล้ว เข้าเรียนในหลักสูตร 4 ปี เมื่อจบการศึกษาจะได้รับ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชกิจฉุกเฉิน (วทบ. เวชกิจฉุกเฉิน) ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ได้ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรององค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการหลักสูตรปริญญาสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ.2556


เรียนที่ไหน ??

หลักสูตร EMR ( Emergency Medical Responder) สถานจัดอบรมได้แก่..
- โรงพยาบาลประจำหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ จะเปิดอบรมทุก ๆ ปี

หลักสูตร EMT ( Emergency Medical Technician ) สถานจัดอบรมได้แก่..
- โรงพยาบาลศูนย์ หรือ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ จะเปิดอบรมทุก ๆ ปี


ลักสูตร AEMT ( Advanced Emergency Medical Technician ) เปิดสอนที่...
- วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สถาบันพระบรมราชชนกวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
- วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
- วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
- วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
- วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีหลักสูตร Paramidic หรือชื่อเดิม EMT-P ( Emergency Medical Technician - Paramidic ) เปิดสอนที่..
- สาขาเวชกิจฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
( เปิดหลักสูตรปริญญาสาขาเวชกิจฉุกเฉิน แห่งแรกของประเทศ รับผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) ในปีการศึกษา 2559 ได้ปรับปรุงหลักสูตรและเปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
- สาขาเวชกิจฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
- คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
เวชกิจฉุกเฉิน


จบไปทำงานอะไร ??

เป็นเวชกรฉุกเฉิน (Emergency Medical Technician-Paramedic) ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบัน/ สำนัก/ หน่วยงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินรวมทั้งสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทเอก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น

- ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิเช่น แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, สูตินรีแพทย์, วิสัญญีแพทย์, รังสีแพทย์วินิจฉัย
- ทีมพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่ผ่านการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) และมีประสบการณ์การช่วยชีวิต
- ทีมช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉินระดับกลาง (หรือเจ้าพนักงานกู้ชีพเป็นหลักสูตรเทียบเท่า EMT-Intermediate ของสหรัฐอเมริกา) และยังพัฒนาเจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาลฉุกเฉิน และเจ้าหน้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องผ่านหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับตัน (EMT-B)
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง