แจ้งวันหยุดเรียนเดือนกรกฎาคม 2560

ผู้เข้าชม : 509

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1. การรับนักเรียน 1.1 รับนักเรียนชาย – หญิง ชั้นเตรียมอนุบาล , อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 1.2 รับนักเรียนชาย – หญิง อายุ 2 ปี 4 เดือน – 18 ปี 2. หลักฐานในการสมัคร 2.1 สำเนาใบสูติบัตร 2 ใบ ( ถ้ามีใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ต้องนำเอกสารแนบมาด้วย 2 ชุด ) 2.2 ในกรณีนักเรียนมีอายุ 7 ปีขึ้นไปให้นำสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย 2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ ( ที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน ) 2.4 สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา อย่างละ 2 ใบ ( ในกรณีที่ญาติเป็นผู้ปกครองต้องนำ สำเนาบัตรประชาชนของญาติมาด้วย ) 2.5 ใบรับรองแพทย์ว่าสุขภาพแข็งแรง เรียนร่วมกับเพื่อนได้ 1 ใบ หรือสมุดฉีดวัคซีน 2.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 7 ใบ ( ภาพถ่ายไม่เกิน 3 เดือน ) 2.7 ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม ( ปพ.7 ) 2.8 เฉพาะ ป.1 – ม.6 เท่านั้น ** นักเรียนที่มาจากโรงเรียนอื่น ต้องมีหลักฐานใบแสดง ผลการเรียนรับรองมาด้วย ** หมายเหตุ**1. รายละเอียดค่าใช้จ่ายเบื้องต้นไม่รวมค่ารถโรงเรียน + ค่าหนังสือ+ชุดนักเรียน+ชุดพละ+ชุดว่ายน้ำ+กระเป๋านักเรียน และอื่นๆ2. ระดับชั้นเตรียมอนุบาล รวมค่าอาหารแล้ว ระดับชั้น ป.4 - ม.6 สามารถซื้ออาหารทานเองได้3. ระดับเตรียมอนุบาล – ป.3 มีอาหารเช้าบริการ เวลา 07.30 – 08.30 น. มีอาหารเบรกบ่าย (นมไมโล+ขนม) เวลา 14.00 น. อาหารเย็นสำหรับนักเรียนเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน เวลา 16.00 น.4. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมค่าเรียนภาษาต่างประเทศ : ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ญี่ปุ่น ไว้เรียบร้อยแล้ว5. กิจกรรมพิเศษ : นาฎศิลป์ ดนตรีสากล วงโยธวาทิต เทควันโด ว่ายน้ำ ฯลฯ6. การเรียนการสอนทุกระดับชั้น เน้น ภาษาต่างประเทศ และสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมากกว่า7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายรวมค่าเรียนปรับพื้นฐานแล้วทุกระดับชั้นดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายละเอียดการสมัครเข้าเรียนปี59
เอกสารที่ต้องเตรียมมาในการสมัครเข้าเรียน1.) การรับนักเรียน รับนักเรียน ชาย – หญิง (ไป – กลับ) ตั้งแต่อายุ 2 ปี 5 เดือน (เตรียมอนุบาล)หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในการสมัครเข้าเรียน มีดังนี้ (ถ่ายเอกสาร 1 ชุด)1. ใบรับรองแพทย์ว่าสุขภาพแข็งแรง สามารถร่วมเรียนกับเพื่อนได้ตามปกติ หรือสมุดสุขภาพ 1 ใบ2. สำเนาใบสูติบัตร 1 ใบ (ถ้ามีใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ต้องนำเอกสารแนบมาด้วย 2 ชุด)3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ4. รูปถ่ายขนาด 1½ นิ้ว จำนวน 7 ใบ (ภาพถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)5. สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา อย่างละ 1 ใบ2.) การเลื่อนชั้น — นักเรียนจะต้องมีอายุครบ 3 ปี บริบูรณ์ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม ของปีการศึกษานั้น ๆ จึงจะมีสิทธิ์เลื่อนชั้นไปเรียนในระดับอนุบาล 1 ได้ หากอายุไม่ครบกำหนดแม้แต่ 1 วัน ทางโรงเรียน ไม่สามารถอนุญาตให้เลื่อนชั้นได้ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552 — นักเรียนที่เข้าเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลยังไม่สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอเอกสารรับรองใด ๆ จนกว่านักเรียนจะเลื่อนชั้นขึ้นอนุบาล 13.) เวลาดูแล วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. 08.30 น. – 09.00 น. ตรวจสุขภาพ, ไปห้องน้ำ 09.00 น. – 09.20 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและกิจกรรมเข้าจังหวะ 09.20 น. – 09.40 น. กิจกรรมกลางแจ้ง 09.40 น. – 10.00 น. กิจกรรมกลางแจ้งหรือกิจกรรมเสริมทักษะด้านพหุปัญญา 10.00 น. – 10.30 น. รับประทานของว่าง 10.30 น. – 11.00 น. กิจกรรมส่งเสริมด้านภาษา 11.00 น. – 11.20 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ 11.20 น. – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น. – 14.00 น. นอนกลางวัน 14.00 น. – 14.20 น. ล้างหน้า, ดื่มนม, อาหารว่าง 14.20 น. – 14.45 น. เกมการศึกษา 14.45 น. – 15.15 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 15.15 น. – 15.30 น. เตรียมตัวกลับบ้าน หมายเหตุ เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวันตามค