รับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน

ผู้เข้าชม : 646


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1. การรับนักเรียน 1.1 รับนักเรียนชาย – หญิง ชั้นเตรียมอนุบาล , อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 1.2 รับนักเรียนชาย – หญิง อายุ 2 ปี 4 เดือน – 18 ปี 2. หลักฐานในการสมัคร 2.1 สำเนาใบสูติบัตร 2 ใบ ( ถ้ามีใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ต้องนำเอกสารแนบมาด้วย 2 ชุด ) 2.2 ในกรณีนักเรียนมีอายุ 7 ปีขึ้นไปให้นำสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย 2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ ( ที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน ) 2.4 สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา อย่างละ 2 ใบ ( ในกรณีที่ญาติเป็นผู้ปกครองต้องนำ สำเนาบัตรประชาชนของญาติมาด้วย ) 2.5 ใบรับรองแพทย์ว่าสุขภาพแข็งแรง เรียนร่วมกับเพื่อนได้ 1 ใบ หรือสมุดฉีดวัคซีน 2.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 7 ใบ ( ภาพถ่ายไม่เกิน 3 เดือน ) 2.7 ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม ( ปพ.7 ) 2.8 เฉพาะ ป.1 – ม.6 เท่านั้น ** นักเรียนที่มาจากโรงเรียนอื่น ต้อง