พิธีรับประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นประมัธยมศึกษาปีที่ 6