เอกสารการสมัครสำหรับเข้าเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล

ผู้เข้าชม : 2912
เอกสารที่ต้องเตรียมมาในการสมัครเข้าเรียน
1.) การรับนักเรียน
รับนักเรียน ชาย – หญิง (ไป – กลับ) ตั้งแต่อายุ 2 ปี 5 เดือน (เตรียมอนุบาล)
หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในการสมัครเข้าเรียน มีดังนี้ (ถ่ายเอกสาร 1 ชุด)
1. ใบรับรองแพทย์ว่าสุขภาพแข็งแรง สามารถร่วมเรียนกับเพื่อนได้ตามปกติ หรือสมุดสุขภาพ 1 ใบ
2. สำเนาใบสูติบัตร 1 ใบ (ถ้ามีใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ต้องนำเอกสารแนบมาด้วย 2 ชุด)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4. รูปถ่ายขนาด 1½ นิ้ว จำนวน 7 ใบ (ภาพถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
5. สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา อย่างละ 1 ใบ
2.) การเลื่อนชั้น
— นักเรียนจะต้องมีอายุครบ 3 ปี บริบูรณ์ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม ของปีการศึกษานั้น ๆ จึงจะมีสิทธิ์เลื่อนชั้นไปเรียนในระดับอนุบาล 1 ได้ หากอายุไม่ครบกำหนดแม้แต่ 1 วัน ทางโรงเรียน ไม่สามารถอนุญาตให้เลื่อนชั้นได้ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552
— นักเรียนที่เข้าเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลยังไม่สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอเอกสารรับรองใด ๆ จนกว่านักเรียนจะเลื่อนชั้นขึ้นอนุบาล 1
3.) เวลาดูแล
วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
08.30 น. – 09.00 น. ตรวจสุขภาพ, ไปห้องน้ำ
09.00 น. – 09.20 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและกิจกรรมเข้าจังหวะ
09.20 น. – 09.40 น. กิจกรรมกลางแจ้ง
09.40 น. – 10.00 น. กิจกรรมกลางแจ้งหรือกิจกรรมเสริมทักษะด้านพหุปัญญา
10.00 น. – 10.30 น. รับประทานของว่าง
10.30 น. – 11.00 น. กิจกรรมส่งเสริมด้านภาษา
11.00 น. – 11.20 น. กิจกรรมสร้างสรรค์
11.20 น. – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น. – 14.00 น. นอนกลางวัน
14.00 น. – 14.20 น. ล้างหน้า, ดื่มนม, อาหารว่าง
14.20 น. – 14.45 น. เกมการศึกษา
14.45 น. – 15.15 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
15.15 น. – 15.30 น. เตรียมตัวกลับบ้าน
หมายเหตุ เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวันตามความเหมาะสมกับกิจกรรม
4.) ระยะเวลาในการเรียน
Summer (16 – 30 เมษายน ไม่มีเรียนอาจารย์ต่างชาติ)
เทอมที่ 1 พฤษภาคม (ช่วงต้น) (1 – 15 พฤษภาคม ไม่มีเรียนอาจารย์ต่างชาติ)
พฤษภาคม (ช่วงปลาย)
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม ปิดเทอม ( 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม)
เทอมที่ 2 พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม ปิดเทอม (1 มีนาคม - 31 มีนาคม)
เมษายน ปิดเทอม (1 เมษายน – 15 เมษายน)

5.) ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
1. ค่าเรียนเสริมภาษาต่างประเทศกับอาจารย์ชาวต่างชาติ
2. ค่าประกันอุบัติเหตุ
(ค่าประกันอุบัติเหตุครอบคลุมตั้งแต่ 16 พฤษภาคม ของปีที่สมัคร – 15 พฤษภาคม ของปีถัดไป)
3. ค่ารถโรงเรียน (คิดตามระยะทาง)

6.) รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าอาหารว่าง 5. ค่าแปรงสีฟัน
2. ค่าอาหารกลางวัน 6. ค่ากระบอกน้ำ
3. ค่าซักรีด 7. ค่าผ้าขนหนู
4. ค่าผ้ากันเปื้อน 8. ค่าประกันของเสียหาย
หมายเหตุ 1. เตรียมเสื้อผ้าใส่กระเป๋ามา 3 ชุด (ปักชื่อสำหรับนำไว้ที่โรงเรียน)
2. เตรียมนม + นมขวด
3. แต่งกายเหมือนในระดับอนุบาล 1 (ยกเว้นเรียนว่ายน้ำ)
4. เรียนเวลา 08.30 น. – 15.30 น. (ไม่มีเรียนพิเศษ)
5. กรณีที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายให้เตรียมแพมเพิร์สมาด้วย
6. กรณีรับเกินเวลา 17.00 น. คิดค่าอาหารด้วย
7.) การเจ็บป่วย
7.1 ป่วยเล็กน้อย ทางโรงเรียนดูแลให้เบื้องต้น เช่น ตัวร้อน มีบาดแผลเล็กน้อย
7.2 ป่วยมาก ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเพื่อรับกลับบ้านหรือพาไปหาแพทย์เพื่อความปลอดภัยของเด็ก
7.3 ป่วยเป็นโรคติดต่อต้องหยุดพักรักษาตามระยะเวลาที่แพทย์สั่ง หรือตามความเห็นสมควรของทางโรงเรียน
7.4 กรณีเกิดอุบัติเหตุ ทั้งที่โรงเรียน และที่บ้าน ตลอด 24 ชั่วโมง ทางโรงเรียนได้ประกันกับบริษัทประกันภัยเป็นเงิน 350 บาท กรณีเกิดอุบัติเหตุให้นำใบเสร็จพร้อมทั้งใบรับรองแพทย์ติดต่อกับฝ่ายการเงินได้ในเวลาราชการ เพื่อรับค่าอุบัติเหตุในกรณีที่ตรงตามเงื่อนไขของการประกันจำนวนเงินตามใบเสร็จแต่ ไม่เกินเงื่อนไขของราคาประกัน
8.) สำคัญที่สุด
สิ่งของมีค่าทุกชนิด เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ กำไร ต่างหู ของเล่น ห้ามนำมา หากสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะในแต่ละปีจะมีนักเรียนเข้าใหม่ปีละ 200 คน ดังนั้น โรงเรียนจะมีกฎห้ามโกหก ห้ามขโมย และอื่น ๆ

สามารถใบสมัครดาว