ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี เลขที่ 100/55 หมู่ 7 ถนนปลายบาง ตำบลมหาสวัสดิ์

อำเภอนางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

เขตการศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเอกชน เขต 1

2. เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. เขตบริการ ไม่จำกัด

ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา
ประวัติ ที่ตั้ง ขนาดของสถานศึกษา
ประวัติสถานศึกษา (สังเขป)