ประวัติโรงเรียนโรงเรียนวรรัตนศึกษา นนทบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยการดำริของ นายวิธูร ลังกะสูตร เป็นผู้รับใบอนุญาติเปิดทำการเรียนการสอน ในระดับชั้น อนุบาล1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีอาคารเรียน 3 ชั้น 1 หลัง และในปี พ.ศ.2549โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ปกครองทำให้มีนักเรียนมากขึ้น ทำให้ต้องก่อสร้าง อาคาร 4 ชั้นเพิ่มอีก 1 หลังและเพิ่มเนื้อที่โรงเรียน จากเดิม 3 ไร่ เป็น 5 ไร่ เพื่อให้เพียงพ่อต่อความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียน ต่อมาในปี พ.ศ.2555โรงเรียนได้ขอขยายหลักสูตรจากเดิมเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้น อนุบาล1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3เป็น อนุบาล1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 และก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น เพิ่มอีก 1 หลัง ในปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนประมาณ 1,300 คนและเปิดทำการสอน อนุบาล1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6


มุ่งผลิตนักเรียนให้มีพัฒนาการให้ครบทุกด้าน เหมาะสมตามวัย มีความคิด สร้างสรรค์ กล้าแสดงออกสามารถคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็น มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม มีความเป็นผู้นำตามระบบประชาธิปไตย มีสุขภาพแข็งแรง และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

เทิดทูนสถาบัน มีจรรยางาม

รักชาติไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เรียนดี กีฬาเด่น ดนตรีดัง พรั้งพร้อมคุณธรรม

สัจเจอัตเถจ ธมฺเมจ อหุสันโต ปติฏฐิตา สัตตบุรุษ (บัญฑิต)ย่อมมั่งคงอยู่ในสัจจะ

ลูกวรรัตนต้องไม๋โกหก ไม่ลักขโมย ไม่พูดจาหยาบคาย